50 kvm afslået

Referat fra høringssvar:

19 ønsker at hæve den maximalt tilladte størrelse på kolonihavehuse i kommunen fra nuværende 40 m2 til 50 m2 samt hæve den procentvise bebyggelse til 15 %. Ønsket begrundes med, at flere og flere børnefamilier køber kolonihavehuse. De ønsker at overnatte i sommerhalvåret og udtrykker, at 40 m2 er for lidt plads.

Forvaltningens bemærkning:

19 Kolonihaver er reguleret både gennem kommune- og lokalplaner, men har også deres helt egen lov – Kolonihaveloven. Formålet med loven er at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens mulighed for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Med loven ønsker man at fastholde kolonihaverne i bymiljøet, at integrere dem i byens grønne træk i samspil med byens andre friluftsaktiviteter og at bidrage til at kvalificere livet i byen, også for den lavere lønnede del af befolkningen.

Lovens formål er at sikre kolonihavernes sociale, kulturelle, rekreative og miljømæssige værdier – hvilket indikerer, at et af kolonihavens primære funktioner er selve haven. Det fremgår af kolonihavelovens ordlyd, at der ved en kolonihave skal forstås en havelod i et kolonihaveområde, samt at kolonihaveområder kun må placeres i byzone eller landzone, og dermed ikke i et sommerhusområde (sommerhuse anvendes til ferie- og fritidsformål af en anden karakter end kolonihaveområder).

Det er forvaltningens vurdering, at hvis der tillades større huse til decideret overnatning i sommerperioder vil områderne skifte karakter til noget, der mere ligner sommerhuse/sommerhusområder – og dette er ikke foreneligt med udpegningen til kolonihaveområde, hvor der er vægt på haven. I forbindelse med Forslag til kommuneplan 2021 er der endvidere udpeget en række kolonihaveområder til kulturmiljøer – for yderligere at sætte fokus på kolonihavens funktion og karakter.

Indstilling

19 Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret ikke imødekommes

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.