Referat fra kredsrepræsentantskabsmøde

Dette referat er i mindre omfang fra ovennævnte møde. Per Sørensen bød velkommen og efter et øjebliks stilhed til minde om bortgåede medlemmer valgtes dirigent. Valget faldt på Egon Søjbjerg fra kredsbestyrelsen. Han konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og efter valg af udvalg gav han ordet til kredsformanden.

Kredsformanden omtalte bl.a. de mange ekstraordinære generalforsamlinger der har været i en haveforening, problemet synes dog at være løst nu med en ny bestyrelse. der har været en del møder ved kommunen om mange ting bl.a. klimatilpasningsplan som berører Romaltparken og som vil komme til at berøreVenezuela og Vorupkærparken. Angående det nye vurderingsankenævn har Østjyllands kreds allieret sig med Viborg, så vi kan få en upartisk anke hvis det skulle komme så vidt. Der har været mange møder med haveforeningerne, de har været rigtig positive og bør fortsætte i den ånd. Kredsen har fået deres egen hjemmeside og den håber vi da kommer til at køre rigtig godt.

Der var en kommentar fra Romaltparken angående klimatilpasningsplanen fra kommunen, hvor Romaltparken mente at kredsen ikke havde gjort nok for haveforeningerne. Der blev også fra Romaltparken spurgt om, hvordan det går med at optage Grenå i Østjyllandskreds.Til det første svarer kredsformanden at,kredsen havde gjort en masse og at der var givet mandat til haveforeningen til selvat have kontakt til kommunen. Med hensyn til Grenå har Østjyllands kreds for længst overgivet sagen til forbundet, og vi vil ikke foretage os mere før der foreligger et grundlag at arbejde videre på. Vi vil meget gerne have Grenå med i kredsen, de skal være meget velkomne, men det skal ikke kun være på Grenå’s betingelser, vi har også en mening.

Bitten Christensen fremlagde regnskab for 2015, selvfølgelig godkendt af vores revisorer. Det har været et relativt dyrt år for kredsen. Der er brugt penge på nye toilettet på kontoret, der er købt en ny computer og kongres 2015 har kostet en del. Regnskab blev godkendt.

Der var indsendt 4 forslag til behandling på kredsrepræsentantskabsmødet.
Forslag 1 var fra kredsen: Godkendelse og vedtagelse af ny haveforeningsvedtægt, udarbejdet af afkredsen i samarbejde med haveforeningernes bestyrelser. Vedtægten blev vedtaget.
Forslag nr 2 fra Venezuela’s generalforsamling: Ønske om at måtte få lov til at etablere brændeovne i alle haveforeninger. Romaltparkens bestyrelse havde indsendt et støtteforslag om samme sag.
Der var forskellige indlæg for og imod, men forslaget blev forkaste.Forslag nr 3 fra Romaltparken: Haveforeningernes bestyrelser skal have tilsendt regnskaber for egne foreninger til gennemgang og godkendelse, inden de revideres af kredsrevisorerne. Bestyrelserne skal godkende regnskabet før revisorerne og før fremlæggelse på kredsrepensentantskabsmøde. Forslaget blev forkastet.
forslag 4 fra Susanne Hansen, Romaltparken: Kredsens revisorer skal fremover kaldes for bilagskontrollanter. Forslaget blev forkastet.

Valg af kredsformand: Per Sørensen blev genvalgt.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: Kasper Rix og Carl Pedersen genopstillede ikke og derefter blev følgende valgt til kredsbestyrelse: Orla K. Nielsen og Gunnar Vitting genopstillede og blev valgt.
Som nye kredsbestyrelsesmedlemmer: Steen Nielsen, Dronningborgparken og Brian Lund Friis, Bjergbyparken.
Som suppleanter valgtes 1 Mariann Nielsen, Bjergbyparken,  2 Jørgen Overgaard, vorupkærparken. 3 Inger Knudsen, Romaltparken.
Som revisor genvalgtes Bent Lunø, Vorupkærparken.
Som revisorsuppleanter valgtes: 1 Steen Jensen, Vasen 2 Bodil Høgstrup, Vorupkærparken.

Så var det møde ikke længere, dirigenten takkede for god ro og orden og sagde tak for i aften.

Kredsbestyrelsen ser herefter således ud:
Per Sørensen, formand
Bitten Christensen, kasserer
Gunnar Vitting
Egon Søjbjerg
Jacob Matz
Steen Nielsen
Brian Lund Friis
Orla K. Nielsen

Bestyrelsen har holdt sit første møde i den nye bestyrelse og har bl.a. nedsat udvalg. Her er en liste over udvalg og hvem der sidder i hvad, så ved du med det samme hvem du skal snakke med, når du henvender dig på kontoret.

Forretningsudvalg:
Per Sørensen
Bitten Christensen
Gunnar Vitting

Byggeudvalg:
Gunnar Vitting
Marianne Andersen
Jacob Matz
Steen Nielsen
Orla Nielsen

Bladudvalg:
Bitten Christensen
Gunnar Vitting

Vurderingsudvalg:
Orla Nielsen
Egon Søjbjerg
Per Sørensen
Suppleant:
Marianne Andersen

Fest/Præmieringsudvalg:
Jacob Matz
Marianne Andersen
Brian L. Friis
Bitten Christensen
Orla K. Nielsen

Sekretærer:
Steen Nielsen
Marianne Andersen
Brian L. Friis

Fanebærere:
Jacob Matz
Steen Nielsen

Næstformænd:
1.Gunnar Vitting
2.Egon Søjbjerg

Og med alt dette her Ønsker kredsbestyrelsen alle en rigtig god sæson

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.